Pretovarna stanica Košambra

Pretovarna stanica / Košambra

Izgradnja pretovarne stanice na porečkom odlagalištu otpada Košambra, u punom je zamahu i napreduje prema planu, doznajemo iz gradskog komunalnog poduzeća Usluga. Pretovarna stanica osmišljena je kao građevinski sklop u dvije razine, čiju cjelinu čini prilazna rampa, plato na stupovima i dvije hale. Cijela konfiguracija terena dobila je svoj konačni izgled, te su već formirane prometne površine i ceste sa rubnjacima.

U idućih nekoliko dana asfaltirat će se prometne površine i prilazna rampa. Na samom ulazu, u tijeku su radovi na pripremi kontrolnog punkta u čijem je produžetku, trupu prometnice, postavljena konstrukcija mosne vage pomoću koje će se vagati otpad koji ulazi i izlazi iz pretovarne stanice. Uz samu vagu nalazi se zgrada za zaposlene, kontejnerskog tipa, koja će sadržavati svu potrebnu opremu za praćenje i nadzor rada pretovarne stanice, kao i uredski prostor. Na platou su postavljeni su usipni koševi i čelična konstrukcija zatvorenog tipa radi zaštite od vode i vjetra. Obloga čelične konstrukcije koja će zatvoriti prostor postavljati će se kroz nekoliko dana, kada će pretovarna stanica dobiti svoj konačni izgled. Kako se radovi na građevini bliže završnoj fazi, tako se započelo i sa zazelenjivanjem okoliša.

Za izvođača radova na ovoj građevini koja će imati bitnu ulogu za regionalno zbrinjavanje i obradu otpada odabrana je, sukladno odredbama ZJN, zajednica ponuditelja koju predstavlja građevinska tvrtka GP Krk d.d. s kojom je sklopljen Ugovor o izvođenju radova. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 6.797.650 kuna bez PDV-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira 80 posto investicije odnosno 5.506.120 kuna bez PDV-a, dok preostalih 20 posto financira Usluga Poreč d.o.o. izvor: www.porec.hr